Clarificări de la Ministerul Educației pe tema burselor pentru elevi

Clarificări de la Ministerul Educației pe tema burselor pentru elevi

”Am adunat la un loc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări primite din şcoli, în ultimele zile, pe tema acordării burselor şcolare. Răspunsurile la aceste întrebări, precum şi alte informaţii transmise după publicarea Metodologiei de acordare a burselor şcolare sunt disponibile în secţiunea special creată în acest sens pe site-ul Ministerului Educaţiei”, a transmis, miercuri, Ministerul Educaţiei, pe pagina de Facebook.

Potrivit oficialilor instituţiei, cele mai frecvente întrebări s-au referit la:

Ce olimpiade şi concursuri se iau în calcul pentru burse?Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar se ia în calcul pentru bursele de excelenţă olimpică II?Elevii din unităţile de învăţământ care funcţionează în penitenciare beneficiază de burse?Elevii din învăţământul special beneficiază de burse?Elevii sportivi cu rezultate la competiţii naţionale şi internaţionale în anul şcolar 2022 – 2023 beneficiază de burse în acest an şcolar?Are voie unitatea de învăţământ să solicite alte acte, în afara celor prevăzute în Metodologia-cadru?Un elev din ciclul primar care a obţinut premii la olimpiadă sau concursuri poate beneficia de bursă de excelenţă olimpică sau de merit?De ce fel de burse pot beneficia elevii din învăţământul particular?Se echivalează medalia de aur/argint/bronz la o competiţie internaţională cu premiul I/II/III?

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei:

bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situaţia o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toţi elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învăţare din anul şcolar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului şcolar);bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional; bursele de merit se acordă şi pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaţionale;bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinţi decedaţi, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Cuantumuri

 

Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 şi 3000 leiBursă de excelenţă olimpică II: 700 leiBursă de merit : 450 leiBursă socială: 300 leiBursă pentru mame minore: 700 leiBursă tehnologică: 300 lei

Potrivit ministerului, valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.

Bursa de excelenţă olimpică I – gimnaziu şi liceu

Recompensează elevii care obţin premiile I, II, III şi menţiune la:

olimpiadele şcolare internaţionale;campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

Bursele de excelenţă se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.

Bursa de excelenţă olimpică II – gimnaziu şi liceu

Recompensează elevii care obţin premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei.

Bursele de excelenţă se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei.

Bursa de merit – gimnaziu şi liceu

Apreciază şi încurajează efortul:

Celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) şi celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50;Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaţionale;Premianţilor (I, II sau III) la olimpiadele şcolare judeţene;Premianţilor (I) la concursurile şcolare şi extraşcolare naţionale recunoscute şi finanţate sau nefinanţate de Ministerul Educaţiei;Premianţilor (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Copiile certificate ale diplomelor obţinute la competiţii trebuie depuse la şcoală, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Bursele se plătesc lunar, pe perioada cursurilor şcolare. 

Bursa socială – primar, gimnazial, liceal, A doua şansă (minori), inclusiv frecvenţă redusă

Susţine participarea şcolară a: 

elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;elevilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială;elevilor din familii monoparentale;elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Cererea, declaraţia veniturilor şi documentele doveditoare (componenţa familiei, certificat de încadrare în grad de handicap/de la medicul specialist) trebuie depuse la şcoală în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Verificarea condiţiilor de venit se face de către secretarul unităţii de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen. Înregistrarea unităţii de învăţământ în PatrimVen durează cel mult 3 zile. 

Bursele sociale se plătesc lunar, pe întreaga durată a anului şcolar, cu excepţia lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate. 

Bursa tehnologică (înlocuieşte bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012)

Susţine participarea şi reuşita şcolară a elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional.

Bursele tehnologice se plătesc lunar, pe perioada cursurilor şcolare, cu excepţia lunilor în care elevii cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate.

Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.

Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.

Bursa pentru mame minore 

Bursa susţine participarea şi reuşita şcolară a mamelor minore, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii proprii în întreţinere

Burse se acordă pe bază de cerere, însoţită de certificatul de naştere al copilului/copiilor aflaţi în întreţinerea mamei minore. 

Bursele pentru mamele minore se plătesc lunar, în perioada cursurilor şcolare, cu excepţia lunilor în care elevele cumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate.

Alte informaţii importante

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelenţă olimpică pe an, respectiv o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obţinute în anul şcolar anterior.Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, chiar dacă îndeplineşte mai multe criterii sociale.Bursa de excelenţă olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.Bursa socială, bursa tehnologică, bursa pentru mame minore se pot cumula între ele şi/sau cu bursa de excelenţă olimpică I sau II/bursa de merit.

Plata burselor

Bursele se plătesc lunar, de către unităţile de învăţământ, la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.Dacă data de 15 cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, plata burselor se efectuează în ziua lucrătoare anterioară acesteia.Plata burselor atât pentru luna septembrie, cât şi pentru luna octombrie a anului curent, se face, la data de 15 noiembrie.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *